Đất sạch Tribat 20dm3 trồng rau 10kg

Thành phần chính của đất sạch Tribat:

Trọng lượng: 10kg

Thành phần đa lượng:

– Chất hữu cơ: 24.91%

– Chất mùn: 14.45%

– K2O tổng số: 0.73%

– P2O5 tổng số: 0.30%

– pH: 5.8-6.5

– CEC: 44.69 meq/100g

Trung lượng và Vi lượng:

– Mg, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Sắt dạng chelate

– Tỷ lệ còn lại là các cấp hạt khác nhau

40,000